• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „WKŁAD NAUKOWCÓW W ROZWÓJ POLSKIEJ NAUKI” 2016-04-20 21:53 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt:
„WKŁAD NAUKOWCÓW
W ROZWÓJ POLSKIEJ NAUKI”


W konferencji weźmie udział specjalista z zakresu technologii IT. Na stanowisku
udostępniony będzie komputer z przygotowanym oprogramowaniem w celu demonstracji
wyników badań. Zostanie zaprezentowany sposób w jaki z niestrukturyzowanych i niepełnych
danych odnaleźć osobę lub firmę oraz powiązane z nimi byty prawne w bardzo dużych
zbiorach danych. Na stanowisku można będzie zobaczyć diagramy przepływu danych oraz
szkice algorytmów wykorzystywanych w projekcie.


Konferencja odbędzie się w luksusowym 4 gwiazdkowym hotelu
Scandic Wrocław ****
zlokalizowanym w pobliżu rynku.


Hotel Scandic Wrocław ****
Ul. Piłsudskiego 49/57
50-032 Wrocław


1. Terminarz:


do 18 maja 2016 – przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i dokonanie opłaty konferencyjnej
do 23 maja 2016 – przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem
do 23 maja 2016 – przesłanie całościowego harmonogramu konferencji
do 31 maja – nadesłanie artykułów
28 maja 2016 - Konferencja


2. Uczestnicy konferencji mogą wybrać następującą formę prezentacji:


a) referat - prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft
PowerPoint do 5dni przed konferencją na adres email biuro@4intellect.com


b) poster - powinien posiadać format A0 lub zbliżony. Musi być czytelny i przejrzysty.
Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

 3. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :


a)wystąpienie z referatem, posterem,
b)wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji, certyfikatu za wygłoszenie referatu,
wydanie certyfikatu zaprezentowania posteru, certyfikatu za najlepszy poster/referat,
certyfikatu uprawniającego do przesłania dwóch artykułów (dla 5 uczestników),


5 CERTYFIKATÓW DO ZDOBYCIA


c) przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad,
d) materiały konferencyjne,
e) publikacja artykułów.


4.Główne cele konferencji:


a) Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych
wśród doktorantów i ludzi nauki.
b) prezentacja swoich prac badawczych w postaci referatów lub posterów,
c) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej, która spełnia wszystkie warunki
stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015) – uwzględnia ono najnowszą definicję
monografii naukowej.


5. Komitet Naukowy:


dr Marcin Olkiewicz
-Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania

 

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka
- Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 

dr Monika Woźniak
-Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

dr Daria Backer-Pestka
-Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

dr Leszek Michalczyk
-Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

 

dr Dorota Bartochowska
-Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 

dr Halina Tańska
-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

6. Tematyka konferencji:


Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne
tematy naukowe ze wszystkich dziedzin – wszechstronność badań naukowych.


1. GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
a) Wyzwania organizacyjne i prawne
b) Samorządy terytorialne
c) Sylwetka kobiet
d) System motywacji
e) Bankowość i Rachunkowość
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)


2. METODOLOGIA BADAŃ W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH
a) Nowinki technologiczne
b) Wykorzystanie biomasy
c) Inżynieria środowiska
d) Automatyzacja i robotyzacja
e) Energetyka
f) Inne ( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)


3. METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I W NAUKACH
EKONOMICZNYCH
a) Zarządzanie w przedsiębiorstwie
b) Miejsce metodologii
c) Wnioskowanie statystyczne
d) Zastosowanie Studiów przypadku
e) Metody eksperymentalne i symulacyjne
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)


4. INNOWACJE W NAUCE LUB BIZNESIE
a) Innowacje w nauce
b) Innowacje w biznesie
c) Technologia B+R
d) Innowacyjność samorządów terytorialnych
e) Polityka w Krajach Unii Europejskiej
f) Inne ( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)


5. SIECI KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE
a) Systemy informatyczne
b) Zarządzanie informacją
c) Chmura
d) Budowa sieci komputerowych
e) Proces wytwarzania oprogramowania

) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)


6. EKSTREMALNE ZJAWISKA W HYDROLOGII
a) Ekstremalne wezbrania
b) Susze hydrologiczne
c) Tsunami
d) Lawiny
e) Huragany
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)


7. Koszt udziału w konferencji:


- 347zł – całościowy udział w konferencji od jednej osoby


- 598 zł – całościowy udział w konferencji dla dwóch osób, czyli od jednej osoby tylko 299zł


-50zł - Osoba, która chce zaprezentować dodatkowy referat lub poster dopłaca 50 zł od jednego referatu lub posteru


-229 zł – bierny udział w konferencji + publikacja jednego artykułu


-180 zł- tylko publikacja jednego artykułu


8. Monografia zostanie wydana w starym roku akademickim, lipiec 2016.


W celu przyspieszenia wydania Monografii, tj. czerwiec 2016 można przysłać artykuły już
zrecenzowane przez swojego opiekuna naukowego lub osoby do tego uprawnionej.
Recenzent, który zrecenzował artykuł zostaje umieszczony w książce i otrzymuje dodatkowe
punkty do swojego dorobku naukowego.


9. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:


INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555


10. Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail:biuro@4intellect.com

 

 

 

) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
6. EKSTREMALNE ZJAWISKA W HYDROLOGII
a) Ekstremalne wezbrania
b) Susze hydrologiczne
c) Tsunami
d) Lawiny
e) Huragany
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
7. Koszt udziału w konferencji:
- 347zł – całościowy udział w konferencji od jednej osoby
- 598 zł – całościowy udział w konferencji dla dwóch osób, czyli od jednej osoby tylko 299zł
-50zł - Osoba, która chce zaprezentować dodatkowy referat lub poster dopłaca 50 zł od
jednego referatu lub posteru
-229 zł – bierny udział w konferencji + publikacja jednego artykułu
-180 zł- tylko publikacja jednego artykułu
8. Monografia zostanie wydana w starym roku akademickim, lipiec 2016.
W celu przyspieszenia wydania Monografii, tj. czerwiec 2016 można przysłać artykuły już
zrecenzowane przez swojego opiekuna naukowego lub osoby do tego uprawnionej.
Recenzent, który zrecenzował artykuł zostaje umieszczony w książce i otrzymuje dodatkowe
punkty do swojego dorobku naukowego.
8. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:
INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555
9. Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail:biuro@4intellect.com

ogolnopolska-konferencja-naukowa-wroclaw-28-maja-2016.pdf
karta-zgloszeniowa-wroclaw.pdf
karta-zgloszeniowa-wroclaw.docx
oswiadczenie.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
oswiadczenie.docx
wymogi-posteru.pdf
zapora-ghostwriting-i-guestauthorship.pdf
zapora-ghostwriting-i-guestauthorship.docx
up