• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Wydawnictwo

Nasze Wydawnictwo Naukowe publikuje artykuły i wydaje je w postaci książki drukowanej.  Książka drukowana rozsyłana jest do autora publikacji oraz do Bibliotek zgodnie z wykazem.

Redakcja przyjmuje teksty oraz przesyła niezaleznym recenzentom. Każdy artykuł podlega recenzji. Każdy autor tekstu zapoznaje się z informacjami dotyczącymi zapory ghostwriting i guestauthorship.

 

 

Artykuły sa wydawane w formie cyklicznej ( szerzej informacje w zakładce konferencje) lub po wczesniejszym uzgodnieniu z autorami.

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Drewniak

692345203

 

 

 

Nasze WYDAWNICTWO NAUKOWE oferuje:


- publikacje artykułów w recenzowanej Monografii Wieloautorskiej (dowolna ilość autorów):
- publikacje artykułów w recenzowanej Monografii Współautorskiej (zespół 3 Autorów,
każdy z innej jednostki naukowej): 

 

W 2019 roku nastepny nabór do Monografii:

a) listopad 2019

b) grudzień 2019

 

 

Zasady etyczne

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych i rozdziałów Redakcja, wydzieleni Redaktorzy tematyczni oraz Rada Naukowa we wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelności prezentowanych badań i prac naukowych oraz wszelkich standardów etycznych ustalonych przez Radę Naukową. Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

Recenzenci wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do wydawnictwa zobowiązują się do:

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych zobowiązują się do:

Członkowie Redakcji Wydawnictwa Naukowego Intellect zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi, powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;

2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;

3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;

4.Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;

5. Przestrzeganie reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

 

 II. Obowiązki autorów

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych zobowiązują się do:

 

1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;

2.Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym procedowaniu naukowym;

3.Współpracy z Redakcją w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;

4.Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;

5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;

6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;

7.Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);

8.Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w Wydawnictwie Naukowym Intellect jest równoznaczne z oświadczeniem, o którym mowa w punktach 1 i 2.

 

III. Obowiązki Redakcji

Członkowie Redakcji Wydawnictwa Naukowego Intellect zobowiązują się do:

1.Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;

2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;

3. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim

 


Cechy Monografii Wieloautorskiej:
  - Monografia: min. 12 rozdziałów
  - Rozdział: objętość 0,5 – 0,7 arkusza wydawniczego (ok. 10-14 stron)
  - Koszt: 249 zł za rozdział lub po indywidualnym uzgodnieniu z autorem
  - Autor może zgłosić dowolną ilość rozdziałów do danej monografii
  

 


Cechy Monografii Współautorskiej bez redaktora
  - Monografia :max 3 autorów
  - Rozdział: objętość 2,0 – 2,2 arkusza wydawniczego
  - Koszt:
a) 1 wariant : grupa stworzona przez zespół wspólnie wybranych autorów to 730 zł od osobykażdy
autor dostaje po 2 egzemplarze książki


b) 2 wariant : grupę tworzy wydawnictwo i szuka pozostałych autorów to 990 zł od osoby –
każdy autor dostaje po 2 egzemplarze książki


c) 3 wariant : cena uzgodniona indywidualnie z autorami ( pomysł zgłaszany przez autorów)

- Całość Monografii to około 6 arkuszy wydawniczych


OBECNIE TRWA NABÓR ARTYKUŁÓW DO NASTĘPUJĄCYCH MONOGRAFII: (zakończony)


A. Monografie Wieloautorskie pod tytułem:


1. GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
a) Wyzwania organizacyjne i prawne
b) Samorządy terytorialne
c) Sylwetka kobiet
d) System motywacji
e) Bankowość i Rachunkowość
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


2. METODOLOGIA BADAŃ W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH
a) Nowinki technologiczne
b) Wykorzystanie biomasy
c) Inżynieria środowiska
d) Automatyzacja i robotyzacja
e) Energetyka
f) Inne ( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


3. METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I W NAUKACH
EKONOMICZNYCH
a) Zarządzanie w przedsiębiorstwie
b) Miejsce metodologii
c) Wnioskowanie statystyczne
d) Zastosowanie Studiów przypadku
e) Metody eksperymentalne i symulacyjne
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


4. INNOWACJE W NAUCE LUB BIZNESIE
a) Innowacje w nauce
b) Innowacje w biznesie
c) Technologia B+R
d) Innowacyjność samorządów terytorialnych
e) Polityka w Krajach Unii Europejskiej
f) Inne ( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


5. SIECI KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE
a) Systemy informatyczne
b) Zarządzanie informacją
c) Chmura
d) Budowa sieci komputerowych
e) Proces wytwarzania oprogramowania
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


6. EKSTREMALNE ZJAWISKA W HYDROLOGII
a) Ekstremalne wezbrania
b) Susze hydrologiczne
c) Tsunami
d) Lawiny
e) Huragany
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


Jeśli wśród prowadzonych przez nas tematów monografii nie znalazłeś odpowiedniego tematu
w ramach którego mógłbyś opublikować swoje badania to zostań redaktorem naukowym
Monografii, zgromadź autorów i sam wymyśl temat!!!


OBECNIE TRWA NABÓR ARTYKUŁÓW DO NASTĘPUJĄCYCH MONOGRAFII
WSPÓŁAUTORSKICH: (zakończony)


A. Monografie Współautorskie za 25 pkt. pod tytułem:
1. Rola filozofii
2. Stwierdzenie nieważności małżeństwa a rozwód cywilny
3. Zarządzanie i czynniki z nim związane
4. Wyzwania prawno-organizacyjne…..
5. Budownictwo inżynieryjne
6. Innowacje w nauce
7. Inne- według uznania autora


Termin wydania Monografii to czerwiec-lipiec 2016 lub po skompletowaniu autorów


Jeśli wśród zaproponowanych przez nas tematów monografii nie znalazłeś odpowiedniego
tematu w ramach którego mógłbyś opublikować swoje badania to zostań redaktorem
naukowym Monografii i sam wymyśl temat oraz zgromadź potrzebnych autorów!!!


Ostateczne brzmienie tytułu Monografii będzie określone po zebraniu wszystkich artykułów
i sugestii autorów

 

Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015 roku.

up